Medicinske usluge

Pomno birano i stručno selektirano osoblje daje garanciju zadovoljavanja svih zakonskih i moralnih
zahtjeva prema osobama o kojima se mi brinemo. Redovno će se pratiti vitalne funkcije korisnika:
pritisak, temperatura, puls, oksigenacija, a preko temperaturne liste vrši se nadzor unosa lijekova i
tečnosti. U konsultaciji s ljekarima naše osoblje može korisnicima dati osnovne medicinske usluge i
pomoć. U slučajevima težih ili naglih pogoršanja zdravstvenog stanja naših korisnika, mi pozivamo
hitnu pomoć i prevozimo.
U dom primamo korisnike sa gotovo svim dijagnozama. Možemo reći da smo specijalizirani za njegu
korisnika koji zahtijevaju najveći medicinski angažman. U konsultacijama sa ljekarima pružamo
maksimalnu medicinsku uslugu kako bi korisnik što kvalitetnije živio. Svakom korisniku se prilazi sa
najvećim mogućim stupnjem pažnje kako bi se osigurao dostojan ostatak života.
Također, nudimo i palijativnu njegu i skrb korisnicima čije zdravstveno stanje to iziskuje. Palijativna
skrb pomaže bolesniku da što moguće kvalitetnije proživi život do samog kraja te pruža podršku
porodici za vrijeme bolesti i ostatka života. Provodi se pružanjem fizičke skrbi, ali i psihosocijalne i
duhovne potpore bolesniku te njegovoj porodici za vrijeme bolesnikove bolesti i u žalovanju.