Zahtjev za smještaj u dom:
Postupak prijema i uvrštavanja na listu korisnika pokreće se podnošenjem zahtjeva od strane
zainteresiranog kandidata ili njegovog ovlaštenika/skrbnika, ustanove za socijalnu zaštitu ili
humanitarne organizacije u ime kandidata.